Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging tot Exploitatie van het Recreatiepark


Privacyverklaring “De Schoffel”

Vastgesteld in de ALV van 10 september 2021

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG genoemd) van kracht. Deze verordening regelt hoe binnen de EU omgegaan moet worden met persoonsgegevens. Met het van kracht worden van de AVG geldt binnen de gehele EU dezelfde privacywetgeving.

Ook De Schoffel verwerkt persoonsgegevens en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met deze gegevens. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de AVG. De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Schoffel?
Naam
Volledig adres
Telefoonnummer(s)
Bankrekeningnummer(s)
E-mailadres

Waarom verwerkt De Schoffel persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden gebruikt om het lidmaatschap tot stand te kunnen brengen en om op passende wijze in contact met de leden te blijven, zodat wij deze tijdig van de juiste informatie kunnen voorzien.

Foto- en video-opnamen
Foto- en/of video-opnamen van op het terrein gehouden gebeurtenissen kunnen worden gebruikt voor promotie-en /of marketingdoeleinden (publicaties in krant en/of internet). Bezwaar tegen het gebruik van deze opnamen kan kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.

Hoe lang bewaart De Schoffel persoonsgegevens?
De AVG schrijft geen bewaartermijn voor. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, hangt samen met het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. De Schoffel bewaart bovengenoemde persoonsgegevens zolang iemand lid blijft van de vereniging.

Wie kan er bij de persoonsgegevens?
Het beheer van de persoonsgegevens is in handen van de ledenadministrateur. Overige bestuursleden kunnen over gegevens beschikken indien dit voor een specifieke taak nodig is.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen.
De Schoffel deelt geen persoonsgegevens van de leden met externe partijen, buiten de wettelijke bepalingen zoals genoemd in de AVG.

Cookies/website
De Schoffel maakt geen gebruik van cookies op de website.
De Schoffel verzamelt en bewaart geen persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van de website.

Kunnen leden inzien welke persoonsgegevens De Schoffel worden bewaard? 
Iedere betrokkene heeft recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens. Op verzoek kunnen persoonsgegevens worden gewijzigd.

Waar kunnen leden terecht voor een vraag of een klacht met betrekking tot de persoonsgegevens?
Voor vragen en/of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen leden terecht bij het bestuur van De Schoffel Rijswijk

Wijziging privacy beleid
De Schoffel  behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is beschikbaar via de website.