Kavel Flits mei 2021

Kavel Flits mei 2021

De natuur zoekt haar weg en wisselt mooie dagen met ijzige kou. Het verlangen naar warm lenteweer wordt gevoed, maar moet toch nog even wachten. Dat weerhoudt ons er niet van om weer een KavelFlits te laten verschijnen. Rondom De Schoffel is het een drukte van belang. Bij de Rijswijkse Hockey Club is men druk bezig het terrein aan te passen om een vierde Hockeyveld te kunnen realiseren. Richting Delft worden de eerste contouren duidelijk van de wijk in aanleg. Sloten worden gegraven en in juli zal de weg tussen de Lange Kleiweg en de Beatrixlaan geopend worden. Het zal beslist drukker worden op de Lange Kleiweg.

Gelukkig is er vanaf het Schoffelterrein vooral nog veel jong leven te zien in de stukjes weiland die overgebleven zijn. De lepelaar beweegt met zijn snavel door het water om kleine visjes en dergelijk te vangen. Diverse vogels als ganzen, kieviten en andere vogels hebben hun eieren uitgebroed en brengen nu hun jongen groot. Het zal helaas de laatste keer zijn dat wij dit uitzicht hebben. Vanaf de winter worden de opgeleverde terreinen van De Schoffel ook kaal gemaakt om vervolgens de grond te laten inklinken voor woningbouw.

De wijk komt steeds dichterbij

Er is voor inwoners van Pasgeld en andere belangstellenden een startbijeenkomst geweest waarbij een verkenning plaatsvond van ideeën voor Pasgeld West, Pasgeld Oost en het Slagenlandschap. U kunt meer lezen op: https://rijswijk-buiten.citizenlab.co/nl

De startbijeenkomst vond plaats op 22 maart. Wat duidelijk is, is dat de bewoners van Pasgeld Oost bebouwing nog helemaal niet zien zitten. Voor Pasgeld West (onze kant van de Lange Kleiweg) is bebouwing op zich niet meer het grootste thema, maar wel hóe en wát er gebouwd wordt. Het uitgangspunt vanuit de gemeente is 1000 woningen rondom De Schoffel te realiseren. Nog niet uitgewerkt is wat voor soort woningen dit gaan worden. Rijtjeshuizen, appartementen, sociale woningbouw, hoogbouw of anders – het is nog niet uitgewerkt.

Duidelijk is al wel dat het Slagenlandchap groen blijft en een functie als natuurgebied blijft houden.

Naast de startbijeenkomst is op 7 april een Klankbordgroep gestart die in 7 sessies de plannen verder zal bespreken. Het is de bedoeling dat deze groep op 15 juli haar werkzaamheden afrondt en er dan een schetsboek ligt om mee verder te gaan. Voor De Schoffel neemt bestuurslid Mark Roelofs deel aan deze groep. Mocht u ideeën hebben, dan kunt u ze kwijt op de eerder genoemde site van de gemeente. Geef Mark dan ook even een seintje, hij kan een idee in de klankbordgroep mogelijk verder uitleggen.

De ontwikkelaars van Pasgeld en omgeving houden de onderstaande bestuurlijke planning aan. Deze planning wordt definitief bepaald door de gemeenteraad, dus het kan nog wijzigen:

  • maart – juli 2021: participatie hoofdstructuur
  • juni 2021: procesbesluit raad over bevestiging vertrekpunten Pasgeld
  • september 2021: besluitvorming hoofdstructuur Schetsboek pasgeld
  • augustus – december 2021: uitwerking deelgebieden
  • december 2021: besluitvorming totaal Schetsboek Pasgeld.
foto: Lido Lovink

Geef jonge vogels de ruimte

Hans den Ouden heeft begin april geschreven naar de contactpersonen voor RijswijkBuiten dat er in de weilanden rondom weer flink gebroed wordt en of men daar rekening mee wil houden.

Hij werd keurig geantwoord. Men zegt dat de gemeente wekelijks broedvogelinspecties uit laat voeren op de terreinen waar men aan het werk is of wil gaan. De werkzaamheden voor de voorbelasting liggen momenteel stil zegt men. Als men weer begint, zullen ze de ecoloog op de hoogte brengen en zich laten adviseren waar wel en niet gewerkt kan worden in verband met de broedende vogels. Gezegd werd dat men echt wilde zorgen dat de vogels hun broedsels goed kunnen afmaken en de jongen succesvol grootbrengen.

Laten we het in de gaten houden, want vorig jaar is aan de noordkant zonder pardon gemaaid terwijl er nog volop nesten met jonge vogels zaten.

Overigens kunt u – als u signaleert dat men er werkt en/of maait terwijl er nog jonge vogels zitten zonder meer de politie bellen en zeggen dat er gehandeld wordt in strijd met de wet natuurbescherming. Deze wet biedt bescherming aan alle inheemse vogels en hun belangrijkste leefgebieden.

Workshop: Tuin vogel- en natuurvriendelijk maken

Op vrijdag 16 april jl. vond de workshop plaats over het vogel- en natuurvriendelijk(er) maken van de tuin. Tanja Verbeeten en Pieter Aaldring begonnen met een algemeen deel, waarbij aan de hand van 14 slimme tips besproken werd wat je zelf kunt doen om de tuin een groene vogeltuin te maken. Tanja als tuinvogelconsulent en Pieter als stadsvogeladviseur gaven een boeiende lezing waarna alle deelnemers meeliepen naar de diverse tuinen om advies op maat te krijgen van beide experts.

Naast het leerzame was deze bijeenkomst ook een prettige kennismaking met elkaar en met elkaars tuin. Er zijn veel ideeën uitgewisseld over kleine aanpassingen in aanplant- of waterplekjes voor vogels. Elkaar op deze manier een beetje beter leren kennen was echt een meerwaarde. Al met al een bijeenkomst waar we met plezier op terug kunnen kijken. (lees ook “Uw tuin een vogeltuin”)

De idee is om in de zomer of het vroege najaar weer een workshop te organiseren. Mocht u ideeën hebben voor een thema, laat het mij dan weten (theo@lidolovink.nl).

Het is belangrijk dat we als tuinvereniging de natuur in ons hart sluiten. Want in haar stukken over de ontwikkeling van Rijswijk Zuid schrijft de gemeente: ‘Volkstuincomplexen van de toekomst zijn toegankelijk voor publiek, zijn geïntegreerd in woonwijken, bieden recreatieve en educatieve gebruiksmogelijkheden, hebben betekenis voor de sociale samenhang en kunnen bij een natuurvriendelijke inrichting bijdragen aan de ecologische structuur van de stad.’

Uit datzelfde stuk ook nog even het volgende:
‘De nieuwe wijken krijgen een groene uitstraling. Er is extra aandacht voor de verweving van de wijk met de bestaande parken en de aanleg van ecologische verbindingszones. Het park dringt met ‘groene vingers’ de wijk in, waardoor ter compensatie van verdwijnend groen een woongebied in een parkachtige omgeving ontstaat.

De Prinses Beatrixlaan, Lange Kleiweg en de Zweth zijn onderdeel van het Rijswijkse bomenraster. Belangrijke nieuwe wegen worden eveneens voorzien van bomen. Watergangen krijgen natuurvriendelijke oevers en eventueel een begeleidende bomenrij. De waterkwaliteit wordt met heliofytenfilters op natuurlijke wijze op peil gehouden.

Voorts zal er ruimte zijn voor groene pleintjes, diverse speelplekken in de wijk en enkele wijkparken. Het groene karakter van de wijk kan toenemen door toepassing van bijvoorbeeld groene daken, groene gevels, groene geluidsschermen en energiehagen.’

Foto: Natuurmonumenten

Vraag van mevrouw Van de Velde:

Ik heb in mijn kas een druif staan die het dit jaar erg goed blijkt te doen. Hartstikke blij mee, maar nu hoorde ik van een tuingenoot dat druiven en tomaten niet samengaan omdat ze beiden gevoelig zijn voor schimmels als de meeldauw. Klopt dat?

Het klopt niet zonder meer dat deze planten niet samen in een kas kunnen staan. Wél is het zo dat de kans op besmetting groter is. Vooral de meeldauw kan de bladeren en vruchten aantasten.

Er zijn diverse middelen op de markt om meeldauw aan te pakken. Mocht het zo zijn dat uw planten toch besmet zijn geraakt met meeldauw dan kunt dit u op verschillende manieren aanpakken.

Snoei de besmette delen weg en verzorg de plant extra goed. Wees een beetje lief met aandacht en mest. Een stevige plant kan zich immers beter verweren tegen meeldauw. Wilt u de meeldauw op een natuurlijke manier bestrijden, dan vult u een plantenspuit met 40% melk en 60% water. Besproei de plant goed en de meeldauw zal na een tijdje verdwijnen. Dit middeltje werkt ook preventief.

Foto: Lido Lovink